நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

இலங்கை தேசிய வர்த்தக சபை
www.nccsl.lk
தேசிய அபாயகர மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டுச் சபை
www.nddcb.gov.lk
தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு
www.nec.gov.lk
தேசிய திரைப்படக் கூட்டுத்தாபனம்
www.srilankafilmcorp.com
தேசிய இரத்தினக்கள், ஆபரன அதிகார சபை
www.srilankagemautho.com
தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை
www.nhda.lk
தேசிய வியாபார முகாத்துவ நிறுவகம்
www.nibm.lk
தேசிய கூட்டுறவு, அபிவிருத்தி நிறுவகம்
www.nicd.edu.lk
தேசிய கல்வி நிறுவகம்
www.nie.lk
தேசிய சுகாதார விஞ்ஞான நிருவகம்
www.nihs.gov.lk
தேசிய நூலக மற்றும் தகவல் விஞ்ஞான நிறுவகம்
www.cmb.ac.lk/academic/institutes/nilis/
தேசிய பெருந்தோட்ட முகாமைத்திவ நிறுவகம்
www.nipm.gov.lk
தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவகம்
www.nisd.lk
தேசிய விளையாட்டு விஞ்ஞான நிறுவகம்
www.niss.gov.lk
இலங்கை தேசிய தொழில்கூட்ப கல்வி நிறுவகம்
இலங்கை தேசிய புலமைச் சொத்துக்கள் அலுவலகம்
www.nipo.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn