நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ஜொப்ஸ்-நெட் நிகழ்ச்சி
www.srilankajobs.net
இலங்கை காணிமீட்டல், அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம்
www.landreclamation.lk
காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் திணைக்களம்
www.landcommdept.gov.lk
இலங்கை மின்சார நிறுவனம்
www.leco.lk
இலங்கை பொது வர்த்தக நிறுவகம்
www.stcgeneral.com
லங்கா மினரல் சான்ட்ஸ் கொம்பனி லிமிட்டட்
www.lankamineralsands.com
லங்கா சலுசல லிமிட்டெட்
www.laksalusala.com
Lanka Transformers Ltd
www.lankatransformers.com
இலங்கை சட்ட ஆணைக்குழுத் திணைக்களம்
www.justiceministry.gov.lk
இலங்கை சட்ட உதவி ஆணைக்குழு
www.justiceministry.gov.lk
இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை
www.mahaweli.gov.lk
மில்கோ (பிறைவட்) லிமிட்டட்
www.milco.lk
இலங்கை பால் கைத்தொழில் கம்பெனி
தேசிய நீர்வள உயிரின அபிவிருத்தி அதிகார சபை
www.naqda.gov.lk
தேசிய நீரியல் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி ஏஜென்சி
www.nara.ac.lk
தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
www.nbro.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn