நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராச்சி நிறுவகம்
www.harti.lk
வீடமைப்பு அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபன வங்கி (HDFC Bank)
www.hdfc.lk
மனித வள அபிவிருத்தி சபை
www.nhrdc.gov.lk
சுயாதீன தொலைக்காட்சி வலையமைப்பு லிமிட்டட்
www.itn.lk
இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை
www.idb.gov.lk
கைத்கொலில் தொழில்நுற்ப நிறுவகம்
www.iti.lk
கட்டிடப் பயிற்சி, அபிவிருத்தி நிறுவகம்
www.buildings.gov.lk
கொழும்பு கணினி பாடசாலை நிறுவகம்
www.ucsc.cmb.ac.lk
அடிப்படை கற்கைகள் நிறுவகம்
www.ifs.ac.lk
மனிதவள முன்னேற்ற நிருவகம்
www.ihra.cmb.ac.lk
சுதேச மருத்துவத்துறை நிறுவகம்
www.iim.cmb.ac.lk
விஞ்ஞான மற்றும் உயிரியல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்
www.ibmbb.lk
இலங்கை கொள்கைக் கற்கைகள் நிறுவகம்
www.ips.lk
தொழில்நுட்ப நிறுவகம், மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்
www.mrt.ac.lk/itum
பணியாட்கள் கற்கைகள் நிறுவகம்
www.cmb.ac.lk/academic/institutes/
இலங்கை காப்புறுதிச் சபை
www.ibsl.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn