நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

கடண் தகவல் பணியகம்
www.crib.lk
டீ சொய்சா பெண்கள் வைத்தியசாலை
www.dmhospital.com
கடன் இணக்கச் சபை
www.justiceministry.gov.lk
இலங்கை கிழக்கு பல்களைக்கழகம்
www.esn.ac.lk
ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம்
www.etfb.lk
ஆற்றல் நிர்வாக நிதியம்
www.energy.gov.lk
கண் மருத்துவமனை, கொழும்பு
குடும்ப சுகாதாரப் பணியகம்
www.familyhealth.gov.lk
இலங்கை கைத்தொழில் மற்றும் வணிகச் சபை
www.fccisl.lk
கம்பஹா விக்ரமாராச்சி ஆயுர்தே நிருவகம்
http://www.kln.ac.lk/institutes
இரத்தினக்கல் ஆபரண ஆராய்ச்சி பயிற்சி நிறுவகம்
www.gjrti.gov.lk
சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு கல்லூரி
www.kdu.ac.lk
புவிச் சரிதவியல் அளவை சுரங்கப் பணியகம்
www.gsmb.gov.lk
அரசாங்க தகவல் நிலையம்
www.gic.gov.lk
அரச தகவல் நிலையம்
www.gic.gov.lk
சுகாதாரக் கல்விப் பணியகம்
www.healthedu.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn