நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

இலங்கை புலமைச்சொத்துக்கல் அலுவலகம்
www.slsi.lk
இலங்கை தொடர்ச்சியான சக்தி அதிகாரசபை
www.energy.gov.lk
இலங்கை தேயிலைச் சபை
www.pureceylontea.com
இலங்கை தேயிலை ஆராய்ச்சி நிறுவகம்
www.tri.lk
இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை
www.sltb.lk
அரச அபிவிருத்தி, நிர்மாணக் கூட்டுத்தாபனம்
www.sdcc.lk
அரச பொறியியல் கூட்டுத்தாபனம்
www.secsl.lk
அரச அடமான, முதலீட்டு வங்கி
www.smib.lk
அரச மருந்துகள் உற்பத்தி கூட்டுத்தாபனம்
www.spmclanka.com
அரச மரக் கூட்டுத்தாபனம்
www.timco.lk
திறமுறை தொழில்முயற்சி முகாமைத்துவ முகவராண்மை
www.sema.gov.lk
இலங்கை கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுவகம்
www.sugarres.lk
தேயிலை சிறு தோட்ட அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
www.tshda.gov.lk
இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழு
www.trc.gov.lk
மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழு
www.tvec.gov.lk
டவர் மண்டப அரங்கு மன்றம்
www.towerhall.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn