நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

றுஹுணு பல்கலைக்கழகம்
www.ruh.ac.lk
இலங்கை சதுர்த்தி அதிகார சபை
www.samurdhi.gov.lk
செலாசினே ரூபவாஹினீ நிறுவகம்
www.selacine.lk
தெற்கு அபிவிருத்தி அதிகார சபை
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
www.slbc.lk
இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம்
www.slbfe.lk
இலங்கை மரமுந்திரிகை கூட்டுத்தாபனம்
www.cashew.lk
இலங்கை உள்ளாற்சி நிறுவகம்
www.visitsrilanka.net
இலங்கை விவசாய ஆராய்ச்சி கொள்கைச் சபை
www.slcarp.lk
இலங்கை ஏற்றுமதி கடன் காப்புருதிக் கூட்டுத்தாபனம்
www.slecic.lk
இலங்கை உயர் ஆணைக்குழு நிவு டெல்லி
www.newdelhi.mission.gov.lk
இலங்கை உயர் தொழிநுற்பக் கல்வி நிறுவகம்
www.sliate.net
இலங்கை நீலமீற்பு, அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம்
www.landreclamation.lk
இலங்கை தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை
www.childprotection.gov.lk
இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபை
www.slpa.lk
இலங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபை
www.ssb.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn