நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Statutory Boards
நிதியச்சட்ட சபைகளும் கூட்டுறவுகளும்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி நிறுவனம்
விவசாய பட்டப் பின்படிப்பு நிறுவகம்
www.pgia.ac.lk
முகாமைத்துவ பட்டப் பின்படிப்பு நிறுவகம்
www.pim.lk
மருத்துவ பட்டப் பின்படிப்பு நிறுவகம் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
www.cmb.ac.lk/pgim
பாளி, பௌத்த கற்கைகள் பட்டப் பின்படிப்பு நிறுவகம்
www.kln.ac.lk
விஞ்ஞான பட்டப் பின்படிப்பு நிறுவகம்
www.pgis.lk
பொது மக்கள் பயன்பாடு பற்றிய ஆணைக்குழு (PERC)
www.perc.gov.lk
அரச செயல்பாட்டு சபை
அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழு - இலங்கை
www.psc.gov.lk
அரச சேவைகள் பயிற்சி நிறுவனம்
www.psti.gov.lk
இலங்கைப் பொநுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு
www.pucsl.gov.lk
இலங்கை ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகம்
www.rjt.ac.lk
பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கிகள்
www.rdb.lk
உயர் நீதி மன்ற பதிவாளர் நாயகம்
www.supremecourt.lk
வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
www.rda.gov.lk
இலங்கை றப்பர் ஆராய்ச்சி சபை
www.rrisl.lk/sub_pags/services.html
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn