நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு அரச இணைய விபரக்கொத்து Ministries
அமைச்சுக்கள்

  [ Back ] All | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

நீதி அமைச்சு
www.justiceministry.gov.lk
தொழில் உறவுகள்‚ மனிதவலு அமைச்சு
www.labourmin.gov.lk
காணி, காணி அபிவிருத்தி அமைச்சு
www.landmin.gov.lk
கால்நடை அபிவிருத்தி அமைச்சு
www.livestock.gov.lk
உள்ளூர் அரசாங்க மற்றும் மாகாண மன்ற அமைச்சு
www.pclg.gov.lk
மக்கள் தொடர்பாடல்‚ தகவல் அமைச்சு
www.media.gov.lk
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் அமைச்சு
www.minparliament.gov.lk
பெற்றோல் மற்றும் பெற்றோலிய வள அமைச்சு
www.petroleummin.gov.lk
பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு
www.plantationindustries.gov.lk
தபால், தொலைத் தொடர்புகள் அமைச்சு
www.telepost.gov.lk
மின்வலு‚ சக்தி அமைச்சு
www.powermin.gov.lk
பொது நிருவாக‚ உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு
www.pubad.gov.lk
Ministry of Public Relation and Public Affairs
www.mprpa.lk
Ministry of rehabilitation and Prison Reforms
www.reprimin.gov.lk
மீள் குடியேற்றம் மற்றும் அனர்த்த சேவைகள் அமைச்சு
www.resettlementmin.gov.lk
சமூக சேவைகள் மற்றும் சமூக நலந்துறை அமைச்சு
www.socialwelfare.gov.lk
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn