ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ව්‍යාපාරික අන්තර් ක්‍රියාකාරී සේවා

ඉ-සේවාවන් සොයන්න

සේවාව හෝ ආයතනය
බැංකු හා ව්‍යාපාරික
දිනපතා භාණ්ඩ මිල විචල්‍යයන් ප්‍රස්තාරික සහ වගු ස්වරූපයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත
සාමාන්‍ය උන්නතාංශ තේ මිල පිලිබඳ විමසීම් කරන්න.
ලංකා ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ප්‍රකාශිත ටෙන්ඩර් තොරතුරු බා ගන්න
අන්තර්ජාලය හරහා සාධාරණ තේ මිල ලබාගැනීමට පහසුකම් සපයා ඇත.
රජයේ කර්මාන්තශාලාවෙන් අන්තර්ජාලය හරහා නිෂ්පාදන ඇනවුම් කිරීම.
තේ නාමාවලිය පරිශීලනයෙන් තේ ව්‍යාපාරය‍ ආශ්‍රිත තොරතුරු ‍සොයා ගත හැක.
තේ මිල පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැක.
ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදන වර්ග බලන්න සහ විමසීමක් එවීමේ පහසුකම් සපයා ඇත.
අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල වෙළදපල මිල ගණන් බලන්න.
Regulated Price for LP Gas, Cement Chicken And Full Cream Milk powder
වත්මන් රබර් මිල ‍ලබා ගැනීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ දෙන අතර වර්ෂය, මාසය සහ දිනය අනුව පැරණි රබර් මිල ගණන් ලබා ගැනීමට ද හැක.
සතිපතා භාණ්ඩ මිල විචල්‍යයන් ප්‍රස්තාරික සහ වගු ස්වරූපයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත
ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය
අපනයනකරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සදහා අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්න
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ කර්මාන්ත ලියාපදිංචිය සහ වත්මන් කර්මාන්ත තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම
A-Z දක්වා ඇති සමාගම් නාමයන් සොයා බැලීමට පහසුකම් සපයයි
ආයෝජන සහ කර්මාන්ත
ආයෝජන අවස්ථා සොයන්න.
Inquires to Industrial Development Board
ර‍ජයේ සුරැකුම්පත් ගිණුම් දරන්නන්ට ඔවුන්ගේ ආයෝජන කිසිවක් හෝ වේ නම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකියාව ලබාදෙමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලංකා සිකියෝ(ර්) නෙට් නමින් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබේ
ප්‍රතිසම්පාදන මාර්‍ග නිර්දේශය සහ අත්පොත ලබා ගන්න.
පාඨමාලා / පුහුණු වැඩසටහන් / වැඩමුළු සදහා අන්තර්ජාලය හරහා ලියා පදිංචි වන්න.
Facilitate to search Products of Desired Category filtered by District/Description
ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු සු.ම.ව. නිෂ්පාදන බැලීමට පහසුකම් සපයයි
වාණිජ සංවිධාන
කොළඹ කොටස් වෙළදපල තොරතුරු සොයන්න.
ඔබේ අපනයනය සදහා අවස්ථා සහ වෙළදපල සොයා ගැනීමට පිවිසෙන්න.
ඔබේ කර්මාන්ත ලියාපදිංචි කරන්න.
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතී පිරීක්සන්න.
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn