ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව මුදල් ගෙවීම් සේවා

ඉ-සේවාවන් සොයන්න

සේවාව හෝ ආයතනය
කෘෂිකර්මය සහ ජීවනෝපාය
විදුලි බිල්පත්අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේ පහසුකම
ජලාශයන්හි ධාරිතා විස්තර විමසීම්
සංස්කෘතික හා විනෝදාත්මක
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ කාසි, නෝට්‍ටු හෝ පුකාශන මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සපයයි
අධ්‍යාපන
අදාළ ගාස්තුව අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේ පහසුව සහිතව විභාග සහතික සඳහා මාර්ගගත ඉල්ලීම්
අදාළ ගාස්තුව අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමේ පහසුව සහිතව අ.පො.ස -සා.පෙ. සහ අ.පො.ස- උ.පෙ. උත්තර පත්‍ර නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉල්ලීම්
වෙළඳ සහ පාරිභෝගික කටයුතු
ලක්ස‍ල භාණ්ඩ අන්තර්ජාලයෙන් මිල දී ගන්න.
ප්‍රවාහන සහ ගමනාගමනය
අන්තර්ජාලය හරහා ගුවන් ‍ගමන් වෙන් කර ගැනීමේ පහසුකම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විසින් සලසා ඇත.
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගෙවීම මගින් වාහන හිමිකරු තොරතුරු ලබා ගත හැක.
දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හා රජයේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ටෙන්ඩර් ලේඛණ මිළ දී ගත හැක
වාහන ආදායම් බලපත්‍රයේ තත්වය පරීක්‍ෂා කිරීමට හා වාහන රක්ෂණය සහ වායු විමෝචන තත්වය අන්තර්ජාලය හරහා වලංගු කිරීම මගින් වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අළුත් කර ගැනීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ දෙයි
යටිතළ පහසුකම්
අංක 1987ට කෙටි පණිවිඩයක් එවීම මගින් සි‍ය විදුලි බිලේ අළුත්ම ශේෂය සහ ඔවුන්ගේ මාසික විදුලි බිල්පතේ මුදල් ප්‍රමාණය පාරිභෝගිකයන්ට දැන් දැනගැනීමට හැකිය.
අන්තර්ජාලය හරහා දුරකථන බිල්පත් ගෙවීමේ පහසුකම සපයා ඇත.
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ජල බිල්පත් ගෙවීමේ පහසුකම සපයා ඇත.
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn