ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

මහජන බැංකුවෙන් නවීන බැංකුකරණ අත්දැකීම්

මහජන බැංකුව බැංකුකරණයේ සහ නවීන තොරතුරු තාක්ෂණයේ  වර්ධනයන්ද උපයෝගී කර ගනිමින්   පීපල්ස් මොබයිල් බෑන්කිං  සහ පීපල්ස් නෙට්  අන්තර්ජාල පහසුකම් තවදුරටත් දියුණු කරමින්   නවීන බැංකුකරණ අත්දැකීම් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට  පිරිනමයි.

මහජන බැංකුවේ පීපල්ස් මොබයිල්  බෑන්කිං  සේවාව තුළින් දිනයේ ඕනෑම වේලාවක  ජංගම දූරකතනයෙන් ගනුදෙනු කළ හැකි වන අතර,  ඒ මඟින් ගනුදෙනුකරුවා ගිණුම පවත්වාගෙන යනු ලබන බැංකු ශාඛාව වෙත ගොස්  මෙම සේවාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වීමේ පහසුකම් සලසා ඇත.  ගිණුම් ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම, විමසීම,  මුදල් හුවමාරු කිරීම,  බිල්පත් ගෙවීම, චෙක්පත් හා ගිණුම්  ප්‍රකාශන ඉල්ලුම් කිරීම,  උකස් ශේෂ විමසීම වැනි සේවාවන්   රැසක් මේ මඟින් ලබා ගත හැක.

ඩයලොග් සහ මොබිටෙල් සම්බන්ධතාවක් සහිත  ඕනෑම ජංගම දූරකතනයක් මඟින්  #488# අමතා පීපල්ස් මොබයිල් බැංකු සේවාව හා සම්බන්ධ විය හැකිය.

පීපල්ස් නෙට් අන්තර්ජාල  බැංකු පහසුකම් ඔස්සේ   ගනුදෙනුකාර භවතුන් වෙත සේවාවන් රැසක් ඉටුකර ගැනීමේ පහසුකම් සැලසී ඇත.  www.ebank.peoplesbank.lk  වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීමෙන්   පසු ගනුදෙනුකරුවන් වෙත  මහජන බැංකු ශාඛාවකට ගොස්   මෙම අන්තර්ජාල බැංකු සේවාව  සක්‍රීය කර ගැනීමෙන් අනතුරුව   එම සේවාවන්හි පහසුකම් අත්විඳීමට හැකිවන බව මහජන බැංකුව පවසයි.

විමසුම : www.news.lk

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn